top of page

STATUT FUNDACJI

 

Fundacja Arcy Arty

w Żywcu

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundacja pod nazwą „Arcy Arty”,  z siedzibą w Żywcu przy ul. Rynek 11, 34-300 Żywiec, ustanowiona przez: Joannę Zając-Slapničar, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem mgr Małgorzatą Pruszczyńską w kancelarii notarialnej w Żywcu przy ul. Rynek 1, za numerem repertorium : A nr: 5630/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Żywiec.

 

§4

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może

prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami.

 

§6

Fundacja może przystępować do spółek i innych organizacji na terenie kraju i za granicą.

 

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§8

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:

 

 1. upowszechniania kultury, sztuki, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 2. działania na rzecz rozwoju artystycznego;

 3. działalności terapeutycznej: arteterapia i inne terapie wspierające rozwój i zapobiegające wykluczeniom społecznym;

 4. działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej;

 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 6. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 8. działalności charytatywnej;

 9. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, regionalnej i kulturowej;

 10. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 11. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

 12. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);

 13. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 16. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 17. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 18. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 19. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 20. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 21. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 23. turystyki i krajoznawstwa;

 24. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 26. promocji i organizacji wolontariatu;

 27. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

 28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 31. rewitalizacji w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

§9

Fundacja realizuje swoje cele, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w szczególności poprzez:

 1. organizowanie wystaw, promocji dorobku twórczego artystów, imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalno-artystycznych, plenerów, spotkań artystycznych, wykładów, seminariów, konferencji, pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz innych podobnych przedsięwzięć. w tym: targów sztuki, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmowych, festiwali, przeglądów, plenerów , pokazów, kursów i szkoleń;

 2. działalność wydawniczą, publikacyjną, produkcję filmową, multimedialną, impresaryjną
  i promocyjną;

 3. katalogowanie i archiwizację dorobku artystycznego twórców, a także finansowanie promocji i fundowanie stypendiów dla utalentowanych twórców;

 4. współpracę z muzeami, galeriami, szkołami, ogniskami i zespołami artystycznymi oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

 5. współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją;

 6. wspieranie, promocję wolontariatu i udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

 7. przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji;

 8. współpracę z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi
  i badawczymi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi oraz innymi organizacjami instytucjami publicznymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową
  i zagraniczną z wszelkimi instytucjami i osobami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

 9. działalność związaną z historią i etnografią regionu przy jednoczesnym propagowaniu tradycji i kultury;

 10. działania na rzecz promocji kultury, sztuki, działalności artystycznej oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;

 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, głównie w sferze kultury i edukacji;

 12. organizację konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, konkursów plastycznych m. in. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów artystycznych w oparciu o współpracę międzynarodową w tym: tłumaczenia, organizacja rezydencji artystycznych;

 13. promocję i działanie w zakresie arteterapii oraz innych terapii;

 14. prowadzenie lokalnego ośrodka edukacji, warsztatów i spotkań międzynarodowych;

 15. prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi

 16. organizowanie zbiórek publicznych, pikników oraz wszelkiego typu imprez promocyjno – charytatywnych, mających na celu zbiórkę funduszy niezbędnych, by pomagać osobom
  z problemami zdrowotnymi oraz w trudnej sytuacji życiowej;

 17. działania w zakresie promocji zdrowia i wsparcia na rzecz osób dotkniętych problemami zdrowotnymi i ich rodzin, jak również podejmowanie przedsięwzięć artystycznych zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat zdrowia;

 18. działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży, promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, działania plastyczne, interdyscyplinarne, integracyjne i terapeutyczne, w tym arte-terapeutyczne;

 19. działalność związaną z promocją, ochroną oraz profilaktyką zdrowia.

 

§10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

§ 11

Cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.

.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia.

                                                                                    

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;

 2. subwencji oraz dotacji;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 4. wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, jeżeli zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu takiej działalności;

 6. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

 7. grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej.

 

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§15

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§16.

 1. Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§17.

Rokiem podatkowym i rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok działalności Fundacji jest rokiem łączonym i obejmuje okres od dnia założenia Fundacji do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

§18 ORGANY FUNDACJI

 1. Organami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji – organ obligatoryjny.

  2. Rada Fundacji – może zostać ustanowiona fakultatywnie w dowolnym momencie istnienia Fundacji przez fundatora.

 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 

§19 ZARZĄD FUNDACJI

 1. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w każdym czasie lub Rada Fundacji, jeżeli zostanie powołana.

 2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków.

 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 5. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie.

 6. Pierwszy Zarząd Fundacji tworzą: Joanna Zając-Slapničar, Bostjan Slapničar, Małgorzata Zysk.

 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji.

 9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§20

Fundator lub Rada (jeśli powstanie) może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, w szczególności z powodu:

 1. działania na szkodę Fundacji;

 2. nieuczestniczenia w pracach Zarządu;

 3. skazania prawomocnym wyrokiem karnym;

 4. śmierci;

 5. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu;

 6. w razie rezygnacji złożonej na piśmie i doręczonej Zarządowi Fundacji.

 

§21

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności:

 1. kieruje Fundacją;

 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

 3. wyznacza kierunki rozwoju Fundacji;

 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

 6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

 7. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji, jeżeli Fundacja ją prowadzi;

 8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej;

 9. zatrudnia pracowników lub nawiązuje współpracę z innymi osobami i podmiotami prawa;

 10. zawiera umowy w związku z realizacją celów statutowych Fundacji;

 11. podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji, niezastrzeżone do kompetencji innych organów;

 12. zatwierdza roczne sprawozdanie, chyba że powstanie Rada, wtedy to zadanie wchodzi w jej kompetencje.

 

§22

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

§23

1.    Z zastrzeżeniem ust. 2, Fundację na zewnątrz reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu albo Prezes Zarządu samodzielnie, dotyczy to także oświadczeń woli składanych w imieniu Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.

2.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, rodzących zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub Prezesa i członka zarządu.

 

§24

 1. Fundacja może powołać organ nadzorczy.

 2. Fundacja może powołać Radę Programową Fundacji stosowną uchwałą zwykłą.

 

§ 25 Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) członków.

 2. Rada Fundacji jest organem powoływanym fakultatywnie.

 3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Zarząd na czas nieokreślony. Następne składy Rady Fundacji powołuje sama Rada na wniosek własny lub Zarządu.

 4. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Fundacji, jeżeli:

  1. utraci zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

  2. złoży rezygnację w formie pisemnej do rąk któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji;

  3. nie wypełnia powierzonych mu zadań;

  4. zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

  5. naruszy Statut Fundacji,

  6. działa na szkodę Fundacji.

  7. Śmierci członka Rady

 5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 6. Kadencja Członków Rady Fundacji jest nieoznaczona.

 7. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie działania Fundacji.

 8. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

 10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26 Posiedzenie Rady Fundacji i jej kompetencje

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący samodzielnie lub na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Ministra Nadzorującego Fundację, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 3. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem podczas posiedzenia.

 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.

 5. Tryb działania Rady może określać regulamin, jeżeli Rada tak postanowi.

 6. Do zadania Rady Fundacji należy:

  1. opiniowanie działalności Fundacji w lub za dany rok działalności na pierwszym posiedzeniu po upływie tego roku,

  2. opiniowanie wieloletnich programów działalności Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,

  3. opiniowanie rocznych planów i programów działalności fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,

  4. ocena i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu,

  5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

  6. zatwierdzanie zmian w Statucie Fundacji samodzielnie lub na wniosek zarządu.

 

 

Rozdział V

Zmiana Statutu Fundacji

§27

Statut Fundacji może zostać zmieniony jednomyślną decyzją Zarządu wyrażoną poprzez uchwałę lub Rady Fundacji w przypadku jej powołania.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§28

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.

 

§29

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.

 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego lub przekazane będą innym, wskazanym przez Zarząd organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

male.jpg
bottom of page